این شهر یک پناهگاه مترقی دیگر است که بر اساس میزبانی خود از دانشگاه آلاباما در توسکالوزا است. این شهر به اندازه کافی بزرگ است که فرهنگ کالج را از حومه آرام و خانوادگی خود جدا کند. با این حال، اگر فوتبال اینجا را دوست داشته باشید، همیشه بهتر است. تیم آلاباما در اینجا به شدت به عنوان بهترین برنامه فوتبال کالج در کشور در دهه گذشته شناخته می شود.

این کالج همچنین مرکز اقدامات پیشرونده در راستای حقوق جامعه دگرباشان جنسی است و اتحاد برای برابری LGBTQ رهبری این مسئولیت را بر عهده دارد.

از رویدادهای همجنس گرایان در توسکالوزا به روز باشید | رتبه بندی Gayout - از 0 رتبه بندی.
این آدرس IP محدود است.
Booking.com