گی کشور رتبه: 10 / 193

به عنوان مرکز فرهنگی از نروژ، Oslo دارای مقدار زیادی به انجام و تجربه برای مسافر همجنسگرا. یک شب زنده داری پر جنب و جوش و در حال رشد به تجربه، همراه با برنامه های فرهنگی است که حواس خیره وجود دارد. این همه برای یک صحنه همجنس گرا پر جنب و جوش است که باید تجربه کرد تا آن را انجام عدالت می سازد. به طور طبیعی، بهترین زمان خواهد شد در، ماه های تابستان به ویژه در پراید اسلو در سال هر ماه ژوئن برگزار شده بود.

اقامت با حوادث همجنسگرا در اسلو |

رویدادهای بزرگ آینده
رتبه بندی Gayout - از 0 رتبه بندی.
این آدرس IP محدود است.
Booking.com