فایل تصویر شما باید از GIF، PNG، JPG، نوع JPEG است. تصویر شما از 1.95 مادربورد تجاوز نمی کند. تصاویر بیش از حداکثر عرض 200 تغییر خواهد کرد. تصاویر تجاوز از حداکثر ارتفاع 500 تغییر خواهد کرد.
فایل تصویری را انتخاب
با آپلود، شما گواهی که شما در حق انتشار این تصویر داشته باشد.