گی کشور رتبه: 3 / 193

سیتخس گی پراید 2022: آنتورپ است که احتمالا یکی از شهرستانها باز ترین و مقاوم در جهان مربوط به حقوق همجنسگرایان و قبول از شیوه زندگی همجنسگرا. هر چند که یک شهرستان و نه کوچک (با جمعیت 600.000) میزبان متعدد مغازه همجنسگرا، مکان ها و وقایع، در میان آنها معروف قرمز و آبی کلوپ شبانه، کروز نوار چکمه و البته آخر هفته آنتورپ پراید. هیئت مدیره از داوطلبان سازماندهی آنتورپ پراید. هدف آنها این است برای متحد کار اجتماعی و کسب و کار به منظور ارائه آنتورپ به عنوان شهرستان از تنوع با یک صحنه همجنس گرا غنی است.
وب سایت رسمی

اقامت با حوادث در آنتورپ |
رتبه بندی Gayout - از 0 رتبه بندی.
این آدرس IP محدود است.
Booking.com